Zaštita osobnih podataka

Članak 1.

Temeljne odredbe

Operator je tvrtka BigConnect s.r.o., 086 45 Harhaj 1, PDV ID: SK2121344533.

Kontaktni podaci operatora su: poštanska adresa BigConnect s.r.o.., Duklianska 21, 085 01 Bardejov Slovačka ili e-mail adresa info@topfero.hr.

Operator je odgovoran za obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba kod obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu GDPR)

Operator je poduzeo sve prikladne tehničke i organizacijske mjere za osiguranje zaštite osobnih podataka.

Operator ne određuje voditelja obrade podataka.

Operator neće prenijeti osobne podatke u treće zemlje ili u međunarodnu organizaciju.

"Osobni podaci" su bilokoje informacije koje se tiču identificirane fizičke osobe (u daljnjem tekstu dotična osoba), identificirana fizička osoba je osoba koju je moguće identificirati izravno ili neizravno, posebice referencom na identifikator, kao što je ime, identifikacijski broj, podaci lokalizacije, online identifikator ili referencom na jedan ili više elemenata koji su posebni za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski kulturni ili socijalni identitet ove fizičke osobe.

 

Članak 2.

Svrhe obrade, pravne osnove obrade, kategorije dotaknutih osoba, vrijeme spremanja osobnih podataka, primatelji osobnih podataka.

Daljnji primatelji vaših osobnih podataka su tvrtka Direct Parcel Distribution SK s.r.o (kurirska tvrtka), Websupport (serverska tvrtka).

Kod pružanja osobnih podataka koji su zakonskim ili ugovornim zahtjevom je dotaknuta osoba obavezna pružiti ove osobne podatke. Bez pružanja osobnih podataka nije moguća obrada vaše narudžbe.